Ledningsstöd

Genom att arbeta på ett strukturerat sätt så vinner man många fördelar i en organisation. För ledningen är ”vad” och ”när” de viktigaste frågorna. Övriga i företaget skall fokusera på ”hur” frågorna.

Att säga detta är lätt men att få till det i vardagen och sätta en positiv kultur i företaget kan vara en utmaning. Den enskilt viktigaste faktorn för framgång är dock ledningens vilja till förändring.

Som revisionsledare arbetar jag dagligen med dessa frågor hos mina kunder som finns i en mängd olika branscher. I ett alltmer pressat arbetstempo med ökat krav på kvalitet och effektivitet kan lite hjälp vara en väl investerad satsning.
Exempel på stöd
• Kartläggning, utveckling och effektivisering av verksamhetens processer
• Inventering av risker och möjligheter, lagbevakning, intressentkrav
• Internrevision
• Dokumentering och uppdatering av ledningssystemet samt upprätta nödvändiga dokument
• Stöd vid upprättande av mål, handlingsplaner och mätmetoder för de kritiska framgångsfaktorerna.
• Stöd vid införande av ISO 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018